Skip to main content

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

ରାଜସ୍ୱ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

Sr. No. Subject Date Details/Download
1 ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ 10/07/2018 Download(204.05 KB)ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ
2 ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ 04/07/2018 Download(277.69 KB)ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ
3 ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଅଧୀନରେ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ 25/06/2018 Download(429.67 KB)ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଅଧୀନରେ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ
4 ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିଲିଭ 01/05/2018 Download(510.15 KB)ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଆରଏସ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିଲିଭ
5 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ସିଓଏନ-ପିଏମ୍-୦୦୬୫-୨୦୧୯-୨୬୩୧ 14/01/2020 Download(821.7 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ସିଓଏନ-ପିଏମ୍-୦୦୬୫-୨୦୧୯-୨୬୩୧
6 ପିଟି୧-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୧୫୨୧ 08/01/2020 Download(298.84 KB)ପିଟି୧-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୧୫୨୧
7 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୯୨୮ 04/01/2020 Download(1.11 MB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୯୨୮
8 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୯୮୮୫ 13/12/2019 Download(2.72 MB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୯୮୮୫
9 ପିଟି୧-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୯୮୭୪ 13/12/2019 Download(850.31 KB)ପିଟି୧-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୯୮୭୪
10 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୮୭୦୨ 05/12/2019 Download(629.05 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୮୭୦୨
11 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୪୦୪୫ 02/11/2019 Download(187.63 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୩୪୦୪୫
12 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୬-୨୦୧୭-୩୧୪୨୧ 16/10/2019 Download(99.39 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୬-୨୦୧୭-୩୧୪୨୧
13 ପିଟି୧-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୨୮୨୬୮ 19/09/2019 Download(230.13 KB)ପିଟି୧-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୨୮୨୬୮
14 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୨୬୮୬୭ 07/09/2019 Download(181.88 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୨୬୮୬୭
15 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଇଏକ୍ସଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟି-୦୦୦୧-୨୦୧୯-୨୨୯୧୬ 07/08/2019 Download(170.86 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଇଏକ୍ସଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟି-୦୦୦୧-୨୦୧୯-୨୨୯୧୬
16 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୨୧୯୪୦ 30/07/2019 Download(275.44 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୨୧୯୪୦
17 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍-୦୦୬୨-୨୦୧୮-୧୬୩୯୭ - ୧୫.୦୭.୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ 10/06/2019 Download(269.42 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍-୦୦୬୨-୨୦୧୮-୧୬୩୯୭ - ୧୫.୦୭.୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ
18 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍-୦୦୬୨-୨୦୧୮-୧୩୨୪୯ 06/05/2019 Download(50.31 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍-୦୦୬୨-୨୦୧୮-୧୩୨୪୯
19 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ସିଏଏସଇଏଟି-୦୦୦୯-୨୦୧୯-୧୨୪୮୨ 25/04/2019 Download(459.74 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ସିଏଏସଇଏଟି-୦୦୦୯-୨୦୧୯-୧୨୪୮୨
20 ପିଟି୨-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୧୦୫୯୨ 02/04/2019 Download(307.2 KB)ପିଟି୨-ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଏମ୍ଏଲ୍ଏ-୦୦୦୧-୨୦୧୭-୧୦୫୯୨