Skip to main content

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

ରାଜସ୍ୱ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

Sr. No. Subject Letter Number Date Details/Download
1 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୭୫୦୩ 13/02/2020 Download(449.63 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୭୫୦୩
2 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଏମ୍-୦୦୦୧-୨୦୨୦-୭୫୦୭ 13/02/2020 Download(203.46 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଏମ୍-୦୦୦୧-୨୦୨୦-୭୫୦୭
3 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୭୫୧୧ 13/02/2020 Download(262.04 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୭୫୧୧
4 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୧୨୨୩୫ 13/03/2020 Download(232.82 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ସି-୦୦୪୭-୨୦୧୯-୧୨୨୩୫
5 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୭-୨୦୧୭-୧୩୧୩୩ 18/03/2020 Download(128.18 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୭-୨୦୧୭-୧୩୧୩୩
6 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୭-୨୦୧୭-୧୪୪୦୬ 31/03/2020 Download(138.83 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୭-୨୦୧୭-୧୪୪୦୬
7 ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୭-୨୦୧୭-୧୪୪୪୨ 16/04/2020 Download(115.6 KB)ଆର୍ ଡିଏମ୍-ଜିଓଇଏ-ପିଜିଓଟି-୦୦୦୭-୨୦୧୭-୧୪୪୪୨
8 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୪୯୮୮ 30/04/2020 Download(207.58 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୪୯୮୮
9 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୦୭୩ 04/05/2020 Download(204.07 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୦୭୩
10 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୦୯୩ 04/05/2020 Download(143.17 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୦୯୩
11 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୧୪୨ 05/05/2020 Download(189.56 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୧୪୨
12 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୨୭୮ 07/05/2020 Download(241.31 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୨୭୮
13 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୩୩୬ 08/05/2020 Download(362.96 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୩୩୬
14 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୩୪୧ 08/05/2020 Download(338.9 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୩୪୧
15 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୯୦୦ 13/05/2020 Download(530.15 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୫୯୦୦
16 ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୬୧୦୯ 16109 14/05/2020 Download(301.76 KB)ଆରଡିଏମ-ଜିଓଇଏ-ଏମଆଇଏସସି-୦୦୩୧-୨୦୧୯-୧୬୧୦୯
17 IIIEPT-୩୯ / ୧୩-୩୨୬୦୩ / ଆର ଏବଂ ଡିଏମ - ଆଇଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଲିମ 24/08/2013 Download(776.18 KB)IIIEPT-୩୯ / ୧୩-୩୨୬୦୩ / ଆର ଏବଂ ଡିଏମ - ଆଇଏଏସ ପ୍ରୋବେସନର୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଲିମ
18 RDM-GOEA-MISC-0047-2019-1548 08/01/2020 Download(509.27 KB)RDM-GOEA-MISC-0047-2019-1548
19 RDM-GOEA-MISC-0031-2019-1378 07/01/2020 Download(223.97 KB)RDM-GOEA-MISC-0031-2019-1378
20 RDM-GOEA-MISC-0104-2019-1145 06/01/2020 Download(386.4 KB)RDM-GOEA-MISC-0104-2019-1145