Skip to main content

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆର ଏବଂ ଆର ଯୋଜନାର ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନର ବିକାଶ) |

ରାଜସ୍ୱ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆର ଏବଂ ଆର ଯୋଜନାର ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନର ବିକାଶ) |