Skip to main content

ରାଜସ୍ୱ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗରେ 'ମୋ ସରକାର'ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ- ଓଆରଟିପିଏସ ସମୟସୀମା ବାହାରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ |

ରାଜସ୍ୱ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ରାଜସ୍ୱ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗରେ 'ମୋ ସରକାର'ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ- ଓଆରଟିପିଏସ ସମୟସୀମା ବାହାରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ |